תכנון ועיצוב לפי הזמנה לפרטים והזמנות צלצלו: 0545-32-79-78  
   
 
 
0 מוצרים בסל שלך
 
 

תקנון

דף הבית >> תקנון
1.    תקנון ותנאי שימוש באתר "גזיר גזור" עסק מורשה -302504634
גולש יקר אנו מודים לך כי בחרת להיכנס לאתר "גזיר גזור" להלן ["האתר"], ולהשתמש בשירותים המוצעים בו בכפוף להוראות התקנון דלקמן [להלן: "התקנון"], וזאת בין אם ההתחברות באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי (סמארטפון) ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית.
האתר "גזיר גזור" משתדל לקיים את מלוא מחויבותו כלפי קהל הלקוחות ומקווה כי תפיקו את מירב ההנאה מרכישת המוצרים המוצעים בה.
כללי:
1.1האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כן היכן שנכתב בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע, ולהפך.
1.2 כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון והוא מסכים להוראותיו.
1.3 נספחי ההסכם המצורפים לו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ותנאי מתנאיו.
2.  משמעות תקנון זה
 2.1. נודה לך על קריאת כל עמודי התקנון, לצורך הבנה מלאה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.
 2.2. 
גלישה באתר, כניסה אליו ושימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
2.3
גזיר גזור בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן להוסיף ו/או למחוק מעת לעת את הוראות תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

3. 
היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים
3.1. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם גזיר גזור בע"מ, למעט אם צוין אחרת במפורש.
4. תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

4.1ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

4.2כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
4.3הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1.    ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
2.   
החומרים נמצאים בידי האתר ואין מניעה מ"כוח עליון" ו/או מניע שאין בידי האתר להסירה בשקידה סבירה.
3.    המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של האתר.
4.   
הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית  באמצעות הטלפון
5.פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
5.1בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. כמו כן עסק המורשה "גזיר גזור" ושאו בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לזליגת פרטי הרכישה, פרטי כרטיס אשראי ו/או כל מידע אשר הוזן כאמור, לידי צד ג' אשר פרץ למערכת של האתר או של הרוכש ו/או יירט את ההודעה ו/או את המידע המוזן לרבות באמצעות השתלת וירוס מכל מין וסוג שהוא לרבות תועלת, סוס טרויאני בין קיים בין עתידי.

5.2הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לאתר ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה

5.3מחשב עיבוד הנתונים של העסק המורשה "גזיר גזור" מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר

5.4פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של העסק. פרטים אלו לא יועברו על ידי העסק ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. האתר משאיר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים לשם כך. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יהיה בהם כדי לזהותו.
 
6ביטול פעולות על ידי הרוכש /החזרת מוצרים.
6.1אתר גזיר גזור עסק מורשה מס 302504634  מייצר את המוצרים לפי בקשת הלקוח ואינו מייבא מוצרים מוגמרים, על כן הרוכש אינו יכול להחזיר מוצר אלא אם כן נתקבלה הודעת ביטול טרם ביצוע עבודה או רכישה עבור הרוכש לרבות רכישת חומרים מיוחדים. במצב כזה יחויב הלקוח עבור התכנון בלבד ו/או כל נזק כספי אשר נגרם מההזמנה אשר בוטלה.
6.2כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישה מאתר גזיר גזור להלן עסק מורשה מס 302504634  מסכים שהמוצר מיוצר עבור הרוכש ועל כן  אם הוא מעוניין לבטל את הצעתו, יודיע על כך תוך 24 שעות ממועד בו שלח את הצעתו לאתר (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם האתר), ניתן יהיה למסור הודעת ביטול בשעות פעילות מרכז ההזמנות (ימים א'-ה' 8:30-16:00 יום ו' וערבי חג 8:30-12:00). ההודעה על ביטול תימסר למרכז הטלפוני של העסק (0527-13-15-16) ותשלח במקביל בכתב (פקס או באמצעות דוא"ל). ביטול הפעולה ללא תשלום יתאפשר כאמור כל זמן שטרם בוצעה העבודה על ידי האתר ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.
6.3היה והביטול התקבל לאחר שבוצע תכנון בלבד וטרם נרכשו חומרים אזי כמו כן למרות שלא יבוצע לבסוף עבודה עבור הלקוח יחויב הרוכש/הלקוח לשלם עבור התכנון כפי שסוכם בכתב/בעל"פ בין הצדדים.
6.4בנוסף במידה והיו עלויות אשראי יחולו אף הם על המזמין.
6.5במקרים בהם יתקבל מוצר פגום או שימצא בו פגם כלשהוא, אתר גזיר גזור מתחייב לתקנו ולהביאו למצב של מוצר תקין ובלבד שלא נפגע המוצר על ידי המובילים והמרכיבים שאינם עובדי החברה ואינם קשורים לעסק המורשה "גזיר גזור". ואין אפשרות לתבוע מגזיר גזור תיקון בגין תקלות הנעשות ע"י המובילים/המרכיבים.
7.תשלום בגין השירותים

7.1כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות האתר יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי(

7.2סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" מלבד מהובלה והרכבה.אשר הם גוף נפרד מאתר גזיר גזור.
8הובלה והרכבה
8.1הלקוח רשאי להשתמש בשירותי ההובלה המפרסמים באתר אמנם מודגש כי הם אינם  עובדי העסק ו/או קשורים לעסק המורשה "גזיר גזור". הפרסום וקבלת ההזמנה לבצע הובלה עבור המפרסם ניתן כשירות לנוחות הלקוח בלבד.
8.2עלות ההובלה הינה כפי שמצוין באתר או כפי שסוכם בהזמנה (בכל מקרה עלות ההובלה המצוינת בהזמנה תחשב כמכרעת) המחיר משתנה בהתאם  לכל מוצר וכן רדיוס ההובלה 30-40 ק"ל  מאיזור מודיעין, למרחק מעל 30-40 ק"ל עלות ההובלה תשתנה.
כמו כן מקומה  שלישית יחויב הלקוח בתוספת של 30 עבור כל קומה.
8.3בעת אספקת הריהוט, ישלם הלקוח את תשלום ההובלה ישירות למוביל.
8.4על המזמין להיות נוכח בזמן האיסוף העצמי ולאשר בחתימתו את תקינות ההזמנה.
8.5ייתכן ויחולו עיכובים של עד 14 ימי עסקים בהובלת ריהוט לאזורים מרוחקים כמו מבאר שבע ודרומה, עפולה ו/או קריית אתא וצפונה, מזרחית לירושלים.
8.6היה והריהוט הנרכש דורש הרכבה בבית הלקוח ,האתר לא יהיה אחראי לכל פגם שייגרם לריהוט בעת ההרכבה.
8.7במידה והדרך היחידה להכניס את הריהוט לבית הלקוח תהיה באמצעות מנוף , עלות המנוף תחול על הקונה בלבד
8.8ימים ושעות איסוף העצמי הינם בתאום מראש בלבד.
 
9.הגבלת האחריות
9.1התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

9.2בכל מקרה חבות האתר, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש

9.3עסק המורשה "גזיר גזור" ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש ו/או המידע פננסי ופרטי כרטיס אשראי אשר הוזנו למערכת כאשר נכנס ו/או הזמין מוצרים ו/או שירותים ו/או השתמש באתר. כמו כן, האתר לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של האתר. האתר יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
10.שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את עסק המורשה גזיר גזור ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לעסק /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.


11.ושמירה על זכויות בעלות

11.1האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. האתר מתיר למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל

11.2המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, לא להפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ושלא יחדיר לאתר ו/או לשרת חומר פוגעני ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע ו/או שיש בה עבירה על חוק מחוקי מדינת ישראל. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את העסק ו/או מי מטעמו ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, כאמור.

11.3האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לאתר על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.

11.4העסק מורשה  גזיר גזור יהא רשאי לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהא העסק רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

11.5כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין העסק בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל באחד מבתי הדין הרבניים החרדיים אשר בירושלים בלבד אשר יידון על פי דין תורה וכניסה לאתר כמוה כחתימה על הסכם בוררות על פי כל דין. 
 
  כל הזכויות שמורות לגזיר גזור אומנות בעץ - 0527-13-15-16